• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Tổng công ty HUD phấn đấu hoàn thành giá trị SXKD năm 2017

Tổng công ty HUD phấn đấu hoàn thành giá trị SXKD năm 2017

17/10/2017

 

Ngày 06/10/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017. Đồng chí Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT và đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT chủ trì, Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí trong HĐTV, Kiểm soát viên, ban TGĐ, Chánh văn phòng và Trưởng các Ban của Đảng ủy TCT; Chánh văn phòng và Trưởng các ban chuyên môn của TCT; Giám đốc các Ban QLDA, Chi nhánh của TCT; Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và Người đại diện phần vốn của TCT trong các công ty liên doanh, liên kết của TCT.

Hội nghị đã xem xét, đánh giá và rút ra các bài học từ việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Đảng và nhiệm vụ SXKD của toàn Tổng công ty trong quý III và 9 tháng năm 2017, đồng thời thống nhất tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch quý IV/2017.

Theo báo cáo tại Hội nghị, về sản xuất kinh doanh, hầu hết các chỉ tiêu tổng thể kết quả hoạt động SXKD của cả tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con trong Quý III đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Lũy kế các chỉ tiêu SXKD 9 tháng đầu năm của cả Tổng công ty đạt từ 60% đến 90% kế hoạch cả năm. Nhiều công việc được triển khai chuẩn bị cho nhiệm vụ hoàn thành KH quý IV và cả năm 2017. Kết luận của các cơ quan thanh kiểm tra, kiểm toán, giám sát được tiếp tục được triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền. Một số đơn vị thành viên như HUD Kiên Giang (tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con), HUD3, HUD4, HUD Nha Trang, Tam Đảo JSC, có kết quả doanh thu và lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm đạt mục tiêu đề ra.

Phát huy kết quả 9 tháng năm 2017, 3 tháng còn lại của quý IV/2017, TCT phấn đấu sẽ hoàn thành các chỉ tiêu KH năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2017, TCT đã đưa ra một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Công ty mẹ, các đơn vị thành viên tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy hoạt động SXKD, tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh, thu hồi vốn, hoàn thành mọi chỉ tiêu KHSXKD Quý IV/2017 và cả năm 2017. Chuẩn bị triển khai công tác kiểm kê cuối năm và các hoạt động kết thúc năm tài chính theo quy định.

Trên cơ sở kết quả thực hiện KH 2017 và các công việc chuyển tiếp, xây dựng kế hoạch năm 2018 với các dự án, nguồn công việc khả thi; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện nguồn lực để triển khai KHSXKD năm 2018.

2. Hoàn thành, trình Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện.

Tiếp tục phối hợp, bám sát, giải trình với các cơ quan có liên quan về công tác cổ phần hoá Công ty mẹ Tổng công ty và Công ty HUDS theo nội dung văn bản Bộ Xây dựng trình xin ý kiến Thủ tướng và triển khai thực hiện khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm, triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án mới của Công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên để chuẩn bị cho KH đầu tư các năm tiếp theo; Đối với Công ty mẹ Tổng công ty, tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Nam An Khánh, CC1 Mỹ Đình, CCKO Việt Hưng, Hiệp Bình Phước và  thống nhất được với đối tác về phương án triển khai dự án Hiệp Phú.

4. Rà soát chức năng nhiệm vụ, định biên cán bộ các đơn vị thuộc công ty mẹ Tổng công ty, chuẩn bị các điều kiện để chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần trong năm 2018; tiếp tục rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 khi được Bộ Xây dựng phê duyệt và triển khai thực hiện.

5. Tiếp tục khắc phục các tồn tại về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, kinh doanh,...  trong quá trình triển khai các dự án, hoàn thành các nghĩa vụ của Tổng công ty với Nhà nước theo các nội dung đã được các cơ quan có thẩm quyền nêu ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát hoạt động Tổng công ty.

Tiếp tục đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư, quyết toán, thanh lý các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng hợp tác đầu tư, quyết toán các dự án thành phần tại các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chính nêu trên, các Ban chức năng, Ban quản lý dự án, Chi nhánh theo chức năng nhiệm vụ được giao cần lập tiến độ, kế hoạch cụ thể cho các công việc của đơn vị mình, phát huy vai trò người đứng đầu để chỉ đạo, đôn đốc và chủ động, kịp thời đề xuất, tìm giải pháp tháo gỡ khi có vướng mắc phát sinh, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đối với các Công ty thành viên, với đặc thù của đơn vị mình, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chính nêu trên và các diễn biến thực tế của thị trường, chủ động có giải pháp thúc đẩy SXKD và đầu tư phát triển, tăng cường công tác thu hồi vốn tại dự án, đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, phát triển các dự án mới, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoàn thành kế hoạch năm 2017, chuẩn bị triển khai KH 2018.