Tổng công ty HUD ký thỏa thuận hợp tác với Công ty DINVAI CONSTRUCCIONES - CUBA