Tổng công ty HUD được nhận Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia - VUPA