• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HUD

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HUD

22/06/2018

Ngày 21/6/2018, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HUD về công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT HUD báo cáo với Thường trực ĐU Khối DNTW tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã báo cáo với đồng chí Phạm Viết Thanh và Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về hoạt động 06 tháng đầu năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 của Đảng ủy Tổng công ty HUD. Báo cáo của đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã khái quát kết quả các mặt công tác của Đảng ủy Tổng công ty trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, các kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian gần đây và 06 tháng đầu năm 2018. Cùng với các kết quả đạt được, báo cáo của đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã đưa ra những khó khăn, hạn chế trong công tác Đảng và SXKD của Tổng công ty. Trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tích cực để Đảng ủy Tổng công ty thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty HUD năm 2018 và các năm tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy Tổng công ty HUD, ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã phát biểu chỉ đạo, Đồng chí nhấn mạnh, Tổng công ty HUD là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu, nắm 100% vốn điều lệ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển nhà và đô thị, là đơn vị khởi xướng và thực hiện thành công nhiều khu đô thị mới đồng bộ hiện đại tại Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước. Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, phát huy mô hình Đảng bộ toàn doanh nghiệp, đã lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty vượt qua nhiều khó khăn thách thức, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đạt các mục tiêu đề ra; tập trung triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ; chủ động khắc phục nhiều tồn tại trong quá trình triển khai các dự án trước đây được các cơ quan có thẩm quyền chỉ ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động Tổng công ty; công tác xây dựng đảng được duy trì nề nếp, có nhiều đổi mới, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng; nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối được triển khai chủ động, sáng tạo, phù hợp đặc thù hoạt động của Tổng công ty.

Tuy nhiên, thị trường động sản luôn có những diễn biến phức tạp, khó lường; việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt trong khi hoạt động của Tổng công ty chịu nhiều sự ràng buộc, chi phối chặt chẽ theo các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp do nhà nước đầu tư vốn, phần nào ảnh hưởng đến sự linh hoạt, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác cổ phần hóa gặp nhiều vướng mắc do đặc thù hoạt động của Tổng công ty quản lý một diện tích đất lớn tại nhiều dự án trên cả nước.

Để lãnh đạo Tổng công ty vượt qua các khó khăn thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đồng thời tạo tiền đề thuận lợi cho các năm tiếp theo trong nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Phạm Viết Thanh đề nghị Đảng ủy Tổng công ty HUD tập trung thực hiện một số trọng tâm công tác sau:

- Tập trung rà soát, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ 2015-2020 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XII; tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, tăng cường giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu đạt kết quả thấp.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 17/7/2017 về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu qủa các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối đến năm 2020”.

Đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Tăng cường nghiên cứu, tìm kiếm, chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển đô thị và nhà ở mới mang tính khả thi, tạo tiền đề thuận lợi cho các năm tiếp theo, đóng góp tích cực vào Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện có hiệu quả công tác thoái vốn theo Đề án được duyệt; chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác cổ phần hóa, thực hiện đúng tiến độ, quy trình, quy định công tác cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty và Công ty HUDS theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Lãnh đạo thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hệ thống quy trình quản trị nội bộ phù hợp với mô hình hoạt động của công ty cổ phần gắn với rà soát chức năng nhiệm vụ, định biên cán bộ các đơn vị thuộc Công ty mẹ Tổng công ty khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đặc biệt chú trọng tới việc thu hút, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất tốt, kỹ năng chuyên môn cao.

- Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện và ban hành Quy chế mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Thực hiện tốt công tác kiện toàn các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quy định; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới.

- Tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi lại các quy định về công tác cán bộ tại Tổng công ty, cụ thể hóa Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối; triển khai thực hiện Quy định số 10-QĐ/ĐUK ngày 07/5/2018 về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện cả về công tác xây dựng đảng và sản xuất kinh doanh. Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại; thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo đúng quy định, quy trình.

Từ kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý cán bộ, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty và một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cần xây dựng hệ thống quy định nội bộ chặt chẽ, để ngăn ngừa, không để xảy ra tham ô, tham nhũng, mất vốn và tài sản của nhà nước, đặc biệt trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại doanh nghiệp.