• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty HUD4 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Công ty HUD4 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

17/04/2017

Ngày 07/4/2017, tại TP. Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội). Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã về dự Đại hội.

 

Đại hội đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung chính như: Báo cáo tình hình SXKD năm 2016; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2016; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác 2017; Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các Tờ trình: Tờ trình về chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình về mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017; Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2017; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung công việc.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2016, Công ty HUD4 đã thực hiện giá trị đầu tư 198 tỷ đồng, đạt 135% KH; Giá trị SXKD thực hiện 475 tỷ, đạt 107,5% KH; Doanh thu thực hiện 303,2 tỷ, đạt 126,3%; Nộp ngân sách 23,64 tỷ đồng, đạt 206,8 KH; Lợi nhuận trước thuế 15,5 tỷ đồng, đạt 175% KH; Cổ tức chi trả cho các cổ đồng là 5%.

Năm 2017, Công ty HUD4 đề ra mục tiêu thực hiện: Giá trị đầu tư là 150 tỷ đồng; Giá trị sản xuất kinh doanh 482 tỷ đồng; Doanh thu 270 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 10,97 tỷ đồng; Nộp Ngân sách 26,00 tỷ đồng; Chi trả cổ tức từ 5%/năm trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD đánh giá cao kết quả mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 đã đạt được. Mặc dù năm 2016, bối cảnh thị trường bất động sản trên địa bàn Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung chưa có nhiều khởi sắc, công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình xây lắp, công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty cùng tập thể cán bộ nhân viên và người lao động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, Chủ tịch HĐTV đề  nghị Công ty cần thực hiện tốt giải pháp tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, đồng thời tích cực nghiên cứu đầu tư các dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, nghiên cứu các công trình xây lắp mà chủ đầu tư có khả năng tài chính tốt, phát huy thế mạnh tổng hợp của Công ty trên tất cả các lĩnh vực SXKD.