Công bố thông tin

Tên văn bản Nội dung File đính kèm
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - BXD file
Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị file
Công bố thông tin doanh nghiệp - của Tổng công ty HUD năm 2016

- Thông báo Người Đại diện theo pháp luật công bố thông tin;

- Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin;

- KHSX Kinh doanh, đầu tư phát triển;

- Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015;

Báo cáo chế độ  tiền lương, thưởng năm 2016 của Tổng công ty;

file
Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD file
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính Năm 2014 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Bản báo cáo kèm toàn bộ các biểu mẫu về báo cao, đánh giá tài chỉnh của Tổng công ty HUD hoạt động trong năm 2014

file, file, file