• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công bố thông tin

Tên văn bản Nội dung File đính kèm
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - BXD

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty

file, file
Thông báo Phương án mua lại trái phiếu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Thông báo

Phương án mua lại trái phiếu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

file
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty

file, file
Công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty HUD năm 2017 và Kế hoạch 05 năm trong giai đoạn 2016- 2020

1- Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020 của Tổng công ty HUD.

2-  Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng công ty HUD.

3- Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng công ty HUD

4- Chế độ tiền lương, thưởng của Tổng công ty HUD

file
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị file
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - BXD file
Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị file
Công bố thông tin doanh nghiệp - của Tổng công ty HUD năm 2016

- Thông báo Người Đại diện theo pháp luật công bố thông tin;

- Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin;

- KHSX Kinh doanh, đầu tư phát triển;

- Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015;

Báo cáo chế độ  tiền lương, thưởng năm 2016 của Tổng công ty;

file
Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD file
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính Năm 2014 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Bản báo cáo kèm toàn bộ các biểu mẫu về báo cao, đánh giá tài chỉnh của Tổng công ty HUD hoạt động trong năm 2014

file, file, file