• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Báo cáo tài chính

Tên văn bản Nội dung File đính kèm
Báo cáo Tài chính Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty HUD file
Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán chho năm tài chính kết thúc 31/12.2018

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Tổng công ty.

2. Báo cáo Kiểm toán độc lập.

3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

file
Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2017 - của Tổng công ty HUD file
Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2016

Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD, năm 2016.

file
Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2016

Báo cáo Tài chính của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Năm 2016

file
Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2015

Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD, năm 2015.

file
Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2015

Báo cáo Tài chính của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Năm 2015

file